Изменения в Кодекса за застраховането относно обезщетенията за неимуществени вреди по застраховка „гражданска отговорност“

От 7.12.2018 г. влязоха в сила изменения в Кодекса за застраховането, които предвиждат, че размерите на обезщетенията при смърт на близък ще бъдат определени в съответствие с наредба, издадена съвместно от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика. За периода до приемане на наредбата е изрично предвидено, че на близките на починалия, извън неговите родители, съпруг и деца, се изплаща обезщетение в размер от 5 000 лева. Текстът е така формулиран, че би могъл да засегне обезщетенията за всички случаи, в които е починал близък на едно лице – включително трудови злополуки – но за тази цел би следвало да бъде включен в Закона за задълженията и договорите, който урежда общите правила на гражданската отговорност. Систематичното място на текста в Кодекса за застраховането между разпоредбите, засягащи застраховката „гражданска отговорност на автомобилистите“ предполагат, че предвидените лимити се прилагат само за този тип застраховки. Така остава широк кръг обществени отношения, които не са предмет на новата уредба – като за регулирането им ще са необходими нови законодателни промени или решение отново ще трябва да търси съдебната практика.