Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели за срока на извънредното положение

На 30 март 2020 г. Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. Предстои обнародването на постановлението в Държавен вестник, след одобряване на предоставяната държавна помощ от Европейската комисия.

Постановлението определя критериите, на които следва да отговарят работодателите, които могат да се ползват от схемата 60:40 за подпомагане при извънредното положение.

С измененията в Закона за мерките и действията при обявеното извънредно положение се предвиди допълнително, че държавата плаща осигуровките за сметка на работодателя. Целта на схемата и на приетата мярка за покриване на осигуровките е да бъде запазена трудовата заетост и избегнати масови уволнения.

Условията за получаване на компенсации

Право да получат компенсация имат работодателите, които в резултат на обявеното извънредно положение на 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповедта на министъра на здравеопазването, или на друг държавен орган, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, и дейността им попада в списъка с икономически дейности, приложен към постановлението.

От обхвата на постановлението са изключени секторите Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Освен посочените работодателите, чиято работа е преустановена пряко в резултат от заповед на държавен орган, право на комепенсации имат и работодателите от всички сектори, извън изрично изключените, които отговарят на следните условия:

– При обявеното извънредно положение работодателят със заповед са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение

ИЛИ

– При обявеното извънредно положение са установили със своя заповед непълно работно време в предприятието или в негово звено, за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период.

И

Декларират намаляване на приходите от продажби, както следва:

– за дружествата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

– за дружествата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Изисквания към работодателите

Постановлението поставя и следните изисквания към работодателите:

– да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България

– да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателите не са предприели действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

– да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

– да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите (максимален период три месеца);

– да не прекратят трудови договори на работници и служители на основание поради закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работа или престой, през периода на компенсациите;

– да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение по Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, за период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Размер на компенсациите

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.

При установено непълно работно време,  компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Ред за кандидатстване

Днес, 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта вече е публикувала на интернет-страницата си съобщение за откриване на процедурата, указания, както и образците на подаваните документи.

В съответствие с разясненията на министъра на труда и социалната политика от мярката могат да се възползват и работодателите, които

– не са съкратили нито един служител поради извънредното положение;

– не са връчили преизвестие за прекратяване на трудов договор в периода, за който се кандидатства за компенсация;

– са пуснали служители в принудителен отпуск;

– са въвели непълно работно време. Компенсацията е само за неотработените часове, но за не повече от 4 часа, а за отработените работодателят ще трябва да изплати изцяло.

Работодателите могат да кандидатстват за част или за целия период на извънредното положение, но за не повече от три месеца.

Компенсациите се заплащат от датата на заповедта за преустановяване на работа или въвеждане на непълно работо време.

Схемата 60/40 е компенсационен механизъм, прилаган с известни специфики в повечето държави-членки на ЕС с основна цел да бъдат подпомогнати от държавата и двете страни по трудовия договор и избенати масови уволнения.