Мораториум върху плащанията по банкови кредити. Възможностите за запазване и преструктуриране на бизнеса

Във връзка с ограничаването на COVID-19 с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. в Република България беше въведено извънредно положение, а за да се запази икономиката от рухване беше предложено въвеждане на мораториум върху плащанията по кредити.
COVID-19 промени света, в който живеем, но тази промяна донесе и много нови възможности. Кризите са нормален етап от развитието на всяка икономика. Кризата не само води до спиране на дейността на някои компании, срив на фондовите пазари и понижаване на лихвите.
Периодът на кризата е период за икономическа трансформация, за преструктуриране на бизнеса, използване на промените, които разрушават баланса, за създаване на нови възможности. Периодът на кризата дава възможността за излизане от рамките и ограниченията на мисленето, за метаморфоза на бизнеса, за неговото оптимизиране и изготвяне на корпоративна и бизнес стратегия в краткосрочен и дългосрочен план за корпоративен ръст и експанзия през следващите етапи от развитието на икономическия цикъл – етапите на подем и растеж.
Точно сега е моментът за използване на кризата за създаване на нови възможности, за запазването на бизнеса и подготовката му за следващите етапи от икономическия цикъл.
Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше предвиден комплекс от мерки за защита на икономиката от негативните последици от действията за ограничаване на епидемията.
Със Закона се удължиха сроковете за изпълнение на задължения по данъчни и счетоводни закони, предложиха се разрешения за уреждане на отношенията с работниците, беше предвидено да не се прилагат негативните последици от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.
Една седмица след обнародването на Закона той беше променен, като беше уточнено, че до отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.
За да осигури еднакво прилагане на правото на Европейския съюз във всички държави-членки, в рамките на своите правомощия Европейският банков орган изрази становище, че подкрепя предприетите от държавите мерки за ограничаване на COVID-19.
На 2 април 2020 г. Европейският банков орган (ЕБО) обяви насоките си във връзка с възможността за мораториум върху плащанията по кредити, отпускани от търговските банки.
На 3 април 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие решение, че ще спазва насоките на ЕБО.
Асоциацията на банките в България предложи проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г., който беше одобрен на 10.04.2020 г. с решение на Управителния съвет на Българската народна банка.
По този начин в България беше въведен частен мораториум по смисъла на насоките на Европейския банков орган. Търговските банки ще обявят на своите сайтове и офиси условията за отсрочване и уреждане на задълженията.
Въведеният мораториум дава възможност за отсрочване на задълженията по договорите за кредит, сключени преди 31.03.2020 г., като се променя графикът на плащанията, но без да се променят съществени условия – като лихвения процент, като повече за конкретните мерки можете да прочете тук.
За да се възползват от възможностите за отсрочване на задълженията, кредитополучателите, които са сключили договори преди 31.03.2020 г. и които са ги обслужвали редовно или имат просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г., трябва да подадат изрично искане пред обслужващата ги банка. Това искане трябва да е подадено до 22.06.2020 г., а банката трябва да вземе решение по него до 30.06.2020 г.
Може да се постигне разсрочване на задълженията до 31.12.2020 г, като крайната дата за отсрочването на задълженията може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата.
Предвиждат се три стандартизирани механизма:
• Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;
• Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца;
• Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти.
Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.
Редът на мораториума ще се прилага и по отношение на финансови институции – дъщерни дружества на банки.
Необходимо е да се има предвид и че извън одобрения от БНБ ред между банките и техните клиенти могат да се договарят и индивидуални схеми на отсрочване, различни от посочените по-горе.
За максимална защита на правата Ви ние можем да подготвим документи във връзка с преструктурирането на предоставени кредити, както и за предоговаряне на условията по сключени договори с банки и други Ваши контрагенти.
Можем да Ви подготвим при изготвянето на стратегия за запазването на бизнеса, включваща анализ на финансовото състояние, сключените договори, възможностите за предоговаряне или за прекратяването им, отношенията с работниците, възможността за изпълнение на задължения към контрагенти и данъчни задължения, възможностите за отсрочването им, както и за подготовката на документи и преговорите с банки във връзка с обявения частен мораториум, във връзка с възможностите за събиране на вземанията Ви от Ваши контрагенти или във връзка с участието Ви в обществени поръчки.