Новите правила за задължително документиране на трансферните цени между свързани лица влизат в сила от 1 януари 2020 г.

От 1 януари 2020 г. влизат в сила новите правила в ДОПК (обнародвани с ДВ. бр. 64 от 13 август 2019г.), касаещи задължителното изготвяне на досие по трансферно ценообразуване при сделки между свързани лица, надхвърлящи определени прагове. Документацията ще се състои от местно и обобщено досие, като обобщеното досие ще се изготвя само в случай че данъчно задълженото лице е част от многонационална група предприятия. Срокът за изготвяне на местно досие е до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася, а за обобщено досие на крайното предприятие майка – до 12 месеца след срока за изготвяне на местно досие. Въведените изисквания за отчетност кореспондират и с досега действащото правило, че в случай на ревизионно производство данъчно задълженото лице доказва сключването на сделки със свързани лица по пазарни цени, а в случай на отклонения – причините за несъответствието с пазарните условия.

Общите прагове за конкретен вид сделка, при надхвърлянето на които ще се изготвя трансферна досие са – 400 000 лв. при сделка с предмет продажба на стоки, или 200 000 лева – за всички останали сделки. Налице са и прагове в съответствие с общите показатели на данъчно задълженото лице за годината: а) балансова стойност на активите надхвърляща 38 000 000 лв.; б) нетни приходи от продажби над 76 000 000 лв.; или в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.