Нов единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

От 27 юли се преустанови функционирането на сайтовете на Имотния регистър – http://icadastre.bg и на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – http://brra.bg, като същите се обединиха в единен портал на адрес http://portal.registryagency.bg.
От тази дата, двете страници са деактивирани и потребителите следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през новата обща платформа.
Новият портал вече е достъпен за потребителите и те имат възможност да регистрират профили и да присъединят към тях електронен подпис, сертификат, издаден от Агенцията по вписванията след 23.04.2020 г. или персонален идентификационен код (ПИК) от НАП.