ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ ПРАВНИ ОБРАЗУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В срок от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., всички учредени в Република България юридически лица и други правни образувания, трябва да декларират действителните си собственици и данни за притежаваните от тях права в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или съответно в регистър БУЛСТАТ. Юридическите лица с нестопанска цел, които към 31 януари 2019 г. все още не са се пререгистрирали в регистъра, воден от Агенция по вписванията, заявяват за вписване изискуемата информация в срок до 4 месеца от извършването на пререгистрацията.

Задължението се въведе с приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с преходните и заключителните разпоредби на който се изменят редица нормативни актове и на основание на който се прие и на 08 януари 2019 г. се обнародва Правилник за прилагането му (ППЗМИП).

В кръга на задължените лица се включват не само учредените в страната търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и кооперации, но и обединенията, договорните фондове, националните инвестиционни фондове, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на страната в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост и др. ЗМИП дава легално определение на понятието „друго правно образувание“, а именно – всяко неперсонифицирано дружество или всяка друга правна форма, независимо от наличието на правосубектност, което може да встъпва в правоотношения, да притежава или да управлява финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

Действителен собственик е/са физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност.

По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от капитала принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

Специални предвиждания са формулирани относно категоризирането на дадено лице като действителен собственик по отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове, както и по отношение на фондациите.

Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по предходното изречение и които попадат в обхвата на дефиницията на ЗМИП за действителен собственик на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър. Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно предвижданията на ЗМИП или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.

Освен задължение за разкриване на действителния собственик – физическо лице, в съответния регистър се вписват и данни за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху юридическите лица и правните образувания, учредени на територията на страната, включително идентификационните данни за представляващите ги лица.

„Контролът“ включва, както случаите по § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, така и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му. Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

В случай, че по партидата на юридическото лице и правно образувание, учредено на територията на страната не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице, следва да се посочат и идентификационни данни на постоянно пребиваващо на територията на страната физическо лице за контакт, както и да се представи нотариално заверено съгласие от него в тази връзка.

Вписването на обстоятелствата относно действителните собственици, юридическите лица и други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол и относно постоянно пребиваващо на територията на страната физическо лице за контакт, се осъществява чрез подаване на заявление в съответния регистър, към което се прилагат изискуемите по закон документи, в това число нотариално заверена декларация от представляващия по чл. 63, ал 4 от ЗМИП – по образец (Приложение № 3 към чл. 38 от ППЗМИП); нотариално заверено съгласие на постоянно пребиваващо на територията на страната физическо лице за контакт; документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в съответен регистър към Агенция по вписванията; документи, установяващи съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и лицата, които го представляват по националния му закон и др.  Във връзка с последното, следва да се отчете дефиницията на „дружество“ по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, съгласно която това е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий. Когато се прилагат документи на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи, чийто подпис е удостоверен от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Според официално съобщение на Агенция по вписванията от 28.01.2019 г., Агенцията вече е осигурила възможност за вписване във водените от нея регистри на обстоятелствата относно действителните собственици в предвидения в закона срок – до 31 януари 2019 г. Въпреки, че в съобщението се посочва, че заявяването има декларативен характер и в този смисъл търговците и юридическите лица с нестопанска цел следва да преценят съобразно дефиницията на „действителен собственик“ в ЗМИП дали да подадат декларация за действителните си собственици, следва да се посочи, че това касае преценката на всеки задължен субект дали от данните, декларирани до момента в съответния регистър вече е видно кой е действителният му собственик, но не и случаите, когато такива данни липсват.

Неизпълнението посочените по-горе задължения е предпоставка за налагане на глоба от 500 до 5000 лв., когато нарушителят е физическо лице, респективно на имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец. Ако и след това наказание не бъдат заявени за вписване изискуемите данни, глобата или имуществената санкция се налагат всеки месец до заявяване на вписването. Актовете за установяване на нарушения на посочените по-горе задължения се съставят от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.