Промени в законодателството във връзка с отмяната на извънредното положение

С ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г. се въведоха изменения в редица закони във връзка с отмяната на извънредното положение на 13.05.2020 г. и преодоляването на последиците от него.

По-дълъг срок за защита на длъжниците в изпълнителното производство

До 13.07.2020 г. няма да се извършва публична продан и въвод във владение срещу физически лица, както и няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване. В същия срок няма да се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

По-дълги срокове без негативни последици от забавата за плащане по някои договори

До 13.07.2020 г., при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции (с изключение на дъщерните дружества на банките), включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

7-дневна отсрочка, считано от обнародването на закона, за сроковете, които трябваше да текат от 13 май 2020 г.

Сроковете, спрели да текат по време на обявеното извънредно положение (13.03.2020 г. – 13.05.2020 г.), ще продължат да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето в „Държавен вестник“ –  т.е. от 21.05.2020 г.

По-дълъг срок за намаляване на наемите на имоти – държавна или общинска собственост

До 13.07.2020 г., министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, могат да приемат решения, съответно да издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

Наемателите или ползвателите ще доказват с финансови и други документи, че тяхната дейност е ограничена или преустановена вследствие на мерките и ограниченията по време на извънредното положение.

Обществени поръчки

До 13.07.2020 г. няма да се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки при закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия, лични предпазни средства, медицинска и лабораторна апаратура и др.

По-дълъг срок за защита на българските производители на храни

До 31.12.2020 г. с акт на Министерския съвет може да се въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини.

Износ на лекарствени продукти

До 13.07.2020 г. се продължава и срокът, в който със заповед на министъра на здравеопазването може да се забрани износ на лекарствени продукти.

 Военновременни запаси

Военновременни запаси може да се освобождават до 13.07.2020 г., с решение на Министерския съвет или на оправомощен от него орган за реализация от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ или за безвъзмездно предоставяне за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението.

Средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и след отмяната на извънредното положение ще имат право  да:

  1. изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ;
  2. отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения;
  3. увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки.

С мотивирано решение ръководителят на управляващия орган може да прекрати процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.

За туроператорите

Срокът, в който туроператорите трябва да върнат сумите по отменени туристически пътувания заради ограничителните мерки, се удължава до 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение. Сумите подлежат на връщане, ако туристите не са се съгласили да получат ваучери.

Две години след отмяната на извънредното положение, Министерството на туризма ще предоставя на туроператори, които използват въздушни превозвачи с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

От посочената по-горе субсидия могат да се възползват и туроператори, които ползват услугите на въздушни превозвачи с оперативен лиценз, издаден в друга държава, при условие че туроператорът докаже липсата на интерес за изпълнение на конкретния полет от въздушни превозвачи с български оперативен лиценз.

Концесии

Предвижда се възможност за намаляване на концесионните възнаграждения.

За летния сезон 2020 г., считано от 1 юни 2020 г., концесионерите по договори за концесия и наемателите по договори за наем на морски плаж, предоставят на посетителите плажните принадлежности на цени, намалени с не по-малко от 50 % от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор.

Концесионерите или наемателите уведомяват министъра на туризма до 25 май 2020 г. за цените на плажните принадлежности за летен сезон 2020 г. Министърът на туризма уведомява до 30 май 2020 г. концесионера или наемателя, за намалението на размера на дължимото концесионно възнаграждение или съответно – на наемната цена за 2020 г. Възнаграждението ще се плаща до 30 ноември 2020 г. В случаите, когато възнаграждението или цената е вече заплатена изцяло или частично, съотвената намалена част се приспада от концесионното възнаграждение, съответно от наемната цена за 2021 г.

Ще бъде възможно продължаване на срока за концесиите или наемите, като е възможно да се надвишат нормативно установените срокове за съответните видове договори.

На концесионерите или наемателите, които не изпълнят задълженията си за намаляване на цените за летен сезон 2020 г., може да бъде наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв. за първо нарушение и в размер на 100 000 лв. – за повторно нарушение.

Концесионерите могат да предложат отсрочване, намаляване или пренасрочване на част или на всички инвестиции, които трябва да направят за 2020 и 2021 г., съответно могат да предложат нови инвестиции. Концедентът мотивирано може да откаже или да приеме предложението.

Акцизи и данъчни складове

Регламентирани са изискванията към данъчните складове. Според изменението на закона данъчен склад не може да бъде обект, който обхваща:

  1. нефтопродуктопровод и повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти;
  2. нефтопровод и нефтопродуктопровод със свързани/присъединени към тях повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти.

В случаите, когато нефтопродуктопроводът е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение, за него се издава отделен лиценз за управление на данъчен склад. Помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода, се считат за част от данъчния склад.

В случаите, когато нефтопродуктопроводът преминава през територията на повече от едно митническо учреждение, свързаните с него обекти за съхранение, са отделни данъчни складове.

В срок до 13.06.2020 г., складодържателите трябва да подадат уведомление за промяна на вече издадените лицензи и за издаване на самостоятелни лицензи за отделените от данъчния склад бази. Ако това не бъде извършено, законът предвижда прекратяване на лиценза.

Безлихвени заеми за общини

До края на 2020 г. въз основа на мотивирано искане от кметовете и решения на общинските съвети министърът на финансите може да отпуска безлихвени заеми на общини за сметка на централния бюджет и със срок за възстановяване не по-дълъг от края на 2021 г.

Забрана за извършване на строителни работи

През 2020 г. забраната за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие е от 15 юни до 1 октомври.

Кодекс на труда

Неплатеният отпуск до 60 работни дни, ползван през 2020 г., ще се зачита за трудов стаж.

През 2020 г. за осигурителен стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

 

Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето влизат в сила на 14 май 2020 г., с изключение на разпоредбите за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, които влизат в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.