Адв. Любен Тодев участва в Научни четения на тема „Предвидимост на правото“, организирани от СУ „св. Климент Охридски“

На 13.05.2021 г. се проведоха Научни четения на тема „Предвидимост на правото“, организирани от катедри История и теория на държавата и правото и Наказателноправни науки към Юридическия факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски“. Адв. Любен Тодев се включи в четенията, като представи доклад на тема „Технологичната неутралност като гаранция за предвидимостта на правото“. В рамките на доклада се разглежда принципът на технологична неутралност, намерил формален израз в правото на ЕС, съотношението му с други правни принципи и значението му в правната система.

С текста на доклада може да се запознаете тук.