Търговско представителство – основание за получаване на виза D и разрешение за пребиваване в Р България

Търговско представителство в България може да открие всяко чуждестранно юридическо лице, което има право да осъществява търговска дейност по националното си законодателство. Търговското представителство се регистрира в Единния търговски регистър към Българската търговско промишлена палата (БТПП), след което се вписва и в регистър Булстат към Агенция по вписванията и получава единен идентификационен код (БУЛСТАТ).
Съгласно императивната разпоредба на чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, представителството не е юридическо лице и не може да извършва самостоятелна стопанска дейност. Неговите функции са само представителни, с оглед нуждите на чуждестранното лице да развива, разширява и промотира бизнеса си в България – то може да участва и организира промоции, изложби, обучения, да реклама на продукти или услуги. Договорите, които представителството сключва са от името и за сметка на чуждестранното юридическо лице. Търговското представителство може да наема служители на трудов договор и съответно е задължено да заплаща всички данъци и осигурителни вноски, съгласно изискванията на българското законодателство.
Независимо от тези ограничения, търговските представителства имат важно значение за икономическите връзки между български и чуждестранни търговци. Затова търговският представтител има право да кандидатства за получаване на Виза D, въз основа на която да получи разрешение за продължително пребиваване на територията на Р България. Разрешение за продължително пребиваване могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество. Тази възможност е изрично регламентирана в чл. 24 от Закона за чужденците в Република България.
За първоначална регистрация на Търговско представителство в Единния търговски регистър към БТПП, се подава заявление по образец и когато не се иска издаването на сертификат, т.е. когато лицето, управляващо представителството няма да кандидатства за получаване на разрешение за продължително пребиваване на територията на България, към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:
1. Официален документ, удостоверяващ актуалното правно състояние на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган по регистрацията, съгласно националното му законодателство, заверен за автентичност, алтернативно, от: консулската служба към Посолството на Р България в съответната страна; консулската служба към Посолството на съответната страна в Р България; от друга консулска служба, представляваща интересите на съответната страна в Р България.
2. Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България;
3. Нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от същото, издадено от законния представител на чуждестранното лице по регистрацията, с което се упълномощава лице за регистриране и/или управляване на търговското представителство в Р България и се посочва обемът на представителните права, заверено за автентичност по реда, посочен в т.1;
4. Образци в оригинал/и от подписите на представителите на търговското представителство в Р България, заверени нотариално.
В случай, че лицето, управляващо представителството ще кандидатства за получаване на разрешение за продължително пребиваване на територията на България е необходимо издаване на сертификат от БТПП за регистрация на търговското представителство, към горепосочените документи следва да се приложат допълнително:
8. Декларация по образец на БТПП, подписана от всеки търговски представител за извършените дейности в това му качество, планирани в годишната програма за предходната година.
9. Оригинал (или нотариално заверено копие) на документ/и за предоставяне на имот за офис на търговско представителство на чуждестранно лице, осигуряващ нормални условия за работа като: договор за наем, или друг вид договор за възмездно, или безвъзмездно ползване с нотариално заверени подписи на страните, сключен за период не по-кратък от една година, считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат или акт за собственост на имота на името на чуждестранното лице.
Всички горепосочени документи, следва да се представят в официален превод на български език. Ако официален документ е издаден от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция), върху него трябва да има поставен „апостил”. Апостил не е необходим, в случай че документът е издаден от държава, с която България има подписан договор за правна помощ, и е с оригинален подпис и печат на съответния компетентен орган.
Заявлението за регистрация на Търговско представителство се подава от упълномощено за целта лице, което може да е както търговският представител, така и трето лице, включително адвокат. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.
След разглеждане на заявлението, БТПП издава решение за регистрация на търговското представителство. Въз основа на решението се извършва и вписване в Регистър БУЛСТАТ. След това по искане на търговското представителство може да се издаде сертификат за вписването и изпълнението на изискванията на закона. Сертификатът, издаден от БТПП е със срок на валидност 1 месец от датата на издаването му, като той задължително се изисква при кандидатстване за виза D и разрешение за пребиваване.
След регистрирането си, Търговското представителство трябва ежегодно да подава документи пред БТПП, доказващи изпълнение на заложените в програмата дейности, документ за данъчна изрядност на чуждестранното лице за предходните две календарни години и документ за икономическа активност на чуждестранното лице за предходните две години.
Процедурата за първоначална регистрация на търговско представителство е описана подробно и на електронната страница на БТПП – https://www.bcci.bg/tradereg-repres-bg.html