Европейският парламент одобри проекта на Директивата за авторското право в единния цифров пазар

След обсъждане, на 12.09.2018 г. Европейският парламент одобри предложението за директива за авторското право – като са приети и спорните чл. 11 и чл. 13 на същата, които възлагат допълнителни задължения по защита правата на авторите на платформите в интернет. За момента ЕС все още предпочита тези въпроси да бъдат доуточнени в рамките на законотворечския процес в ЕС и на национално ниво – което означава, че приложението на новия режим ще бъде обсуловен от приемането на национални законодателни мерки, както при всяка друга директива. С одобряването на предложението за директивата ясно е избрана посоката, в която ще се променя цифровият единен пазар – като сега остава въпросът какви конкретни действия ще трябва да предприемат платформите, за да гарантират спазването на новите изисквания.