Юридическите лица с нестопанска цел могат да подават заявления за пререгистрация в Агенция по вписванията и след 31.12.2022 г.

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), вписани в регистрите към окръжните съдилища бяха длъжни да подадат заявления за пререгистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията до 31.12.2022 г. Това тяхно задължение е уредено в § 25 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В Закона не е предвидена санкция за не пререгистрираните лица. Към настоящия момент, по информация на окръжните съдилища, около 40 000 фондации, сдружения, народни читалища, училищни настоятелства, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ, учредени преди 01.01.2018 г. не са подали заявление за пререгистрация.
Министерство на правосъдието не предвижда промяна в Закона за юридическите лица с нестопанска цел за допълнително удължава на срока по § 25 от Закона, с оглед факта че Министерството е информирано за ветото решение от съдилищата, че при подаване на заявление след 31.12.2022 г. те ще продължат да издават удостоверения актуално правно състояние и ще предоставят регистърните дела на Агенция по вписванията.
За подаване на заявления за пререгистрация на ЮЛНЦ са необходими следните документи:
Заявление образец, към което се прилагат:
Удостоверение за актуално правно състояние;
Актуален устав или учредителен акт;
Актуален устав или учредителен акт със заличени лични данни;
Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;;
Нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от пълномощник.
Заявлението за пререгистрация, ведно с приложените към него документи могат да бъдат подадени в всяко едно регионално звено на Агенцията по вписванията или по електронен път.
Не се изисква нотариално заверено пълномощно, ако заявлението за пререгистрация се подава от адвокат.
Процедурата по пререгистрация е безплатна.