Тълкувателно решение на ВКС по въпрос, свързан с делата за нарушени права върху промишлен дизайн

С Тълкувателно решение № 2 от 14.03.2023 г. по тълк.д. № 2/2022 г. Общото събрание на търговската колегия на ВКС прие, че делата за нарушени права върху промишлен дизайн следва да се спират до приключване на съдебното производство по обжалване на решение на Патентно ведомство за заличаване на същия промишлен дизайн.
Постановеното тълкувателно решение изяснява съществен спорен въпрос – тъй като разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от Закона за промишления дизайн до момента беше тълкувана в смисъл, че позволява делата за нарушение да не бъдат спирани, ако пред административния съд се разглежда спор относно заличаване на регистрацията на промишления дизайн. Тъй като заличаването има обратно действие, досегашното тълкуване поставяше въпроси – тъй като може да се стигне до ситуация делото за нарушение да бъде спечелено от притежателя на промишления дизайн, а в последствие да се окаже, че регистрацията на същия е отпаднала.
Тълкувателното решение обаче поставя други въпроси, доколкото насърчава нарушителите да оспорват регистрацията на промишления дизайн и така да затрудняват защитата на правоносителя. Вероятно в тази връзка ВКС посочва в тълкувателното решение, че основание за спиране на делото за нарушение е само обжалването на решение на Патентното ведомство за заличаване – така, ако искането за заличаване е отхвърлено, то може да се приеме, че обжалването по съдебен ред на такова решение на административния орган няма да е основание за спиране. От друга страна, няма нормативно основание в чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК да се прави разлика какво е съдържанието на административния акт, който се оспорва по съдебен ред – наличието на такова оспорване във всички случай би следвало да засяга преюдициален въпрос и да е основание за спиране на делото за нарушение.
Допълнителен проблем възниква и с оглед обстоятелството, че ЗМГО съдържа сходна разпоредба и ВКС може да приеме, че разрешението за промишления дизайн е относимо и към делата за нарушения на търговски марки. В случая обаче мотивите на тълкувателното решение са съобразени с формалния характер на производството по регистрация на промишлен дизайн, в което не е имало възможност трети лица да подават възражения. Производството по регистрация на търговски марки обаче предвижда такива възможности – съответно съображенията на ВКС може и да не са относими и към делата за нарушения на правата върху търговски марки.