Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ спечели голямо дело за неплатено застрахователно обезщетение

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ успешно представлява свой клиент по голям застрахователен случай и спечели воденото дело за неплатено застрахователно обезщетение.

Нашият доверител е търговско дружество, което се занимава с производство на консерви. През горещия м. август 2012 г. се разрази пожар, при който голям негов завод за производство на консерви беше напълно унищожен. Вредите за доверителя ни  бяха на стойност 2 926 968,95 лв. Застрахователното дружество, с което нашият клиент имаше сключен валиден договор за застраховка, плати само частично обезщетение в размер на 1 282 004,65 лв. и отказа да заплати останалата част от дължимото обезщетение до пълния размер на вредите.

Беше извършено обезпечение на доказателства за оценка на щетите, причинени на застрахованата сграда, която междувременно бе опасна за живота и здравето на служителите и следваше незабавно да бъде премахната, а след това предявихме иск за останалата част от дължимото обезщетение заедно с лихвите. Производството по делото приключи с влязло в сила решение, с което съдът уважи предявените искове в пълен размер и осъди застрахователя да заплати на доверителя ни останалата неплатена част от обезщетението в размер на 1 644 964,30 лв., заедно с лихвите и с всички разноски, направени в съдебното производство.

Към настоящия момент, в резултат на действията на адвокатското дружество и с помощта на частен съдебен изпълнител, по принудителен ред са събрани всички присъдени на доверителя ни суми за главницата и лихвите.