Срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел се удължи до 31.12.2022 г.

Със Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел от регистъра при окръжните съдилища в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, се удължи до 31 декември 2022 г.

Законът за юридическите лица с нестопанска цел и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не предвиждат какви са последиците спрямо непререгистрираните юридически лица с нестопанска цел, което създава несигурност в търговския и гражданския оборот. За сравнение, по отношение на непререгистрирани търговски дружества, има изрична разпоредба, че в този случай, дейността на търговското дружество се прекратява и ако не се пререгистрира, се счита заличено.

Доколкото не е възможно прилагането по аналогия на норми, регулиращи дейността на търговски дружества, спрямо юридически лица с нестопанска цел, към настоящия момент продължава да е налице неяснота относно случаите, при които последните не се пререгистрират във водения от Агенцията по вписванията регистър и в така удължения до 31.12.2022 г. срок.