Министерство на иновациите и растежа обяви процедура Технологична модернизация

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост Министерство на иновациите и растежа на 22.07.2022 г. обяви процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация, в рамките на която сумата от 260 000 000 лева ще бъде предоставена като безвъзмездно финансиране за повишаване на ефективността на производствените процеси. В рамките на процедурата вече се приемат заявления, като крайният срок за подаването им 21.09.2022 г., до 16.30 часа.

Безвъзмездната помощ по процедура Технологична модернизация е в размер до 50% според типа на предприятието – кандидат и условията за финансиране, като стойността е не по-малко от 35 000 лева и не повече от 700 000 лева (максималният праг зависи от размера на предприятието). Помощта се предоставя за придобиване на активи за цифровизация на производствените процеси, която трябва да доведе до подобряване на производствения капацитет или разнообразяване на предоставяните стоки и услуги.

Помощта се предоставя само на микро-, малки и средни предприятия съгласно понятията на Закона за малките и средните предприятия – търговци по смисъла на Търговския закон и закона за кооперациите, както и законодателството на други държави членки, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Предвиден е и минимален праг за обем на продажбите за периода 2019 – 2021 г. като условие за предоставяне на финансирането, като основната дейност на предприятието следва да е във високотехнологични производства, високотехнологични производства, събиране на отпадъци и рециклиране, възстановяване на отпадъци, съответно в регионални приоритетни сектори – като производство на хранителни стоки, напитки, тъкани, облекло, основни метали, метални изделия, изделия от каучук и пластмаси и т.н. Основно изискване е с инвестицията да не се нанасят значителни вреди за екологичните цели, прогласени в чл. 17 от Регламента за таксономията, както и да са съобразени принципите на равнопоставеност на мъжете и жените и равни възможности за всички.

Повече информация за процедура Технологична модернизация се съдържа на страницата на Министерство на иновациите и растежа – https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/, а документите се подават чрез ИСУН – https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632.