Адв. Любен Тодев участва в Юбилейна конференция в чест на акад. Любен Василев на тема „Актуални проблеми на частното право“, организирана от ИДП при БАН

На 16-ти и 17-ти септември 2021 г. се проведе Юбилейна научна конференция по случай 110 години от рождението на академик Любен Василев „Актуални проблеми на частното право“, организиран от Института за държавата и правото към Българската академия на науките. Адв. Любен Тодев се включи в четенията, като представи доклад на тема „Проблеми на електронната форма на волеизявленията и електронните удостоверителни услуги в частното право“. В рамките на доклада се разглеждат въпроси, възникващи във връзка с приложението на документи в електронна форма в сферата на частноправните отношения и значението на електронните удостоверителни услуги за установяване на авторството, целостта и съдържанието на документа, момента на изпращане и получаване на същия.