Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

На 12.02.2016 г. бе приет на първо четене от Народното събрание на Република България, Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Предложената законодателна промяна предвижда отпадане на приложимата в момента процедура за регистрация на сдруженията, фондациите и организациите в обществена полза в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по тяхното седалище. Съгласно новата регламентация се планира създаването на изцяло нов регистър на юридическите лица с нестопанска цел към търговския регистър при Агенция по вписванията, в който ще се извършва не само тяхната първоначална регистрация, но и всякакви последващи промени.

Предвижда се, че статутът на организациите в обществена полза възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към Търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на сегашния Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието.

Проектът предвижда едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ, което също е насочено към повишаване на прозрачността и правната сигурност. При действащата уредба такъв срок изобщо не е предвиден, поради което е възможно промени, подлежащи на вписване да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице и месеци след това (промени в устава/ устройствения акт, избор на нови управителни органи и др.).

С преходните разпоредби се предвижда задължение до 31 декември 2018 г., всички юридически лица с нестопанска цел, вписани в съответния регистър при окръжните съдилища, да подадат заявление за пререгистрация чрез вписване в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Държавна такса за пререгистрацията няма да се дължи.