Българският енергиен холдинг заподозрян в злоупотреба с господстващо положение на българския пазар за търговия на едро с електрическа енергия

През август 2014 година Европейската комисия изпрати изложение на възражения до Българския енергиен холдинг (БЕХ) в рамките на процедурата, открита от Комисията срещу БЕХ през ноември 2012 година. Чрез този акт Комисията заяви предварителното си становище, че териториалните ограничения за препродажба съгласно договорите на БЕХ за доставка на електрическа енергия с търговците на нерегулирания български пазар на едро за електроенергия може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Комисията смята, че БЕХ, традиционното държавно вертикално интегрирано енергийно дружество в България, би могло да възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар на едро за електрическа енергия чрез налагането на ограничения относно мястото на препродажба на доставената от БЕХ електроенергия.

Комисията проучва определени текстове в договорите на БЕХ за доставка на електрическа енергия с търговците, които може да ограничат свободата на търговските партньори да препродават закупената от Българския енергиен холдинг електроенергия, като им налагат къде да я доставят. Съгласно тези текстове, например, доставената от БЕХ електрическа енергия може да се препродава само на територията на България, но не може да се изнася в чужбина.

Тези клаузи в договорите може да представляват териториални ограничения и да доведат до изкривявания в разпределението на електроенергията в рамките на единния пазар и до разпокъсване на пазарите на електроенергия по национални граници. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията и същевременно би навредила на интеграцията на пазарите на ЕС за електрическа енергия. Освен това е установено, че договорите предвиждат механизми за контрол и санкциониране, които дават възможност на БЕХ да наблюдава клиентите и да налага наказания на онези, които не се съобразяват с териториалните ограничения.

Предварителната констатация на Комисията е, че териториалните ограничения пречат на купувачите свободно да избират къде да препродават закупената от БЕХ електроенергия и поради това представляват предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазара от страна на БЕХ, която е забранена съгласно член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ако бъде потвърдена констатацията, тази практика води до изкривяване на разпределението на електрическата енергия на територията на единния пазар, което засяга ликвидността и ефикасността на пазарите на електроенергия и поражда изкуствени пречки в търговията между България и останалите държави членки.

Изпращането на изложение на възраженията е официална фаза от проучването на Комисията, в рамките на която Комисията уведомява писмено заинтересованите страни за възраженията, които има срещу тях. Адресатите имат право да се запознаят със съдържащите се в досието на Комисията документи, да изпратят писмени отговори и да поискат устно изслушване, за да представят своите бележки по темата пред представители на Комисията и на националните компетентни органи. Комисията взема окончателно решение, след като страните упражнят правото си на защита.

Ако след като страните са упражнили правото си на защита и Комисията е стигнала до извода, че са налице достатъчно данни за нарушение, тя може да приеме решение, което забранява подобни действия, и да наложи имуществена санкция в размер до 10 % от общия годишен оборот на дружеството.