Българска Инвестиционна Имиграционна Програма

04_Bulgarian Immigration Programme_march_14_TE_bg

Действащата нормативна уредба предоставя различни възможности за пребиваване на чужденците, граждани на трети страни (които не членуват в Европейския съюз), в Република България, чиито специфики се определят от основанието и срока на престой в страната.

С цел привличането на повече на брой инвеститори и по-големи по размер инвестиции, на законодателно ниво се предвиди да бъде предоставяно право на постоянно пребиваване в страната (за неограничен период от време) на чужденци вложили сума в размер на 1 млн. лева (512 000 евро):

  • чрез придобиване на акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;
  • чрез придобиване на държавни облигации и съкровищни бонове или
  • в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България.

Въпреки че има и други хипотези, при които се издава подобен вид разрешение за пребиваване, гореизборените се характеризират с най-малко усложнения и съответно следва да бъдат предпочетени. Налице са многобройни възможности за осъществяване на инвестиция в страната и коя от тях следва да бъде избрана зависи от това колко голям риск иска да поеме лицето, желанието му за реализиране на печалба и други конкретни фактори. Предимство на посочения ред за придобиване на разрешение за пребиваване е, че в рамките на четири до шест месеца, чужденецът може да получи статут на постоянно пребиваващ в България без дори да се установява в страната.

Освен възможността за безсрочно пребиваване в страната, посочените категории инвеститори се ползват от редица привилегии, една от които е възможността за придобиване на българско гражданство по ускорена процедура – в рамките на една година от получаване на разрешението за пребиваване, при удвояване на инвестицията при същите условия на закона или при вложение на не по-малко от 1 млн. лева (512 000 евро) в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Дори да не са налице предпоставките за прилагане на описаната ускорена процедура, лицата инвестирали по гореописания ред отново се ползват от по-благоприятни законови разпоредби, тъй като същите могат да придобият българско гражданство без да се освобождават от досегашното си гражданство и без необходимост от доказване владеене на български език за разлика от общия случай.

На следващо място трябва да бъдат взети предвид другите последици от получаването на статут на постоянно пребиваващ в страната чужденец, извън възможностите за придобиване на българско гражданство.

С някои изключения, като например избирателното право, посочените категории лица имат права като тези на българските граждани. Същите имат възможност да влизат в страната и да я напускат свободно, като след приемането на България в Шенген, това ще важи и за пътуването им в другите европейски държави. Не без значение е и обстоятелството, че постоянно пребиваващите в страната чужденци са задължително здравно осигурени и като такива ползват медицинска помощ наравно с българските граждани. За пълнота на изложението следва да се отбележи и лицата с предоставено право на постоянно пребиваване могат да работят на територията на страната по реда, предвиден за българските граждани, т.е. без необходимост от получаване на разрешение за работа.

Имайки предвид горното изложение, както и обстоятелството, че България е една от страните с най-нисък корпоративен данък и данък върху доходите, се налага изводът, че създадената инвестиционна имиграционна програма е конкурентноспособна на други подобни европейски и американски инициативи и създава предпоставки за увеличаване броя и размера на инвестициите в икономиката на страната.