Нов Закон за електронната идентификация

На 11.05.2016 г. парламента прие на второ четене Закона за електронната идентификация (обн. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г.), който въвежда мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Предмет на закона е уреждането на обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица. Съгласно разпоредбите на закона българските граждани и чужденците, които притежават единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, имат право на електронен идентификатор, въз основа на който може да се направи еднозначно разграничаване на едно лице от други лица във виртуалната среда с цел осигуряване на достъп до информационни системи или осигуряване на възможност за извършване на електронни изявления. Удостоверенията за електронна идентичност ще се издават от министъра на вътрешните работи след писмено заявление от физически лица. Както е разписано и в мотивите към законопроекта, цялостната цел на новоприетия закон е постигането на по-висока степен на ефективност на функционирането на електронното управление в Република България, ориентирано към гражданите и бизнеса.