Европейско дружество /Societas Europaea/

01_European Company_march_2007_KG

Нуждата от гарантиране на свободната търговия на Общностния пазар е продиктувала необходимостта от предоставяне на компаниите, търгуващи на Европейския вътрешния пазар, свободата да реорганизират дейността си на Общностно ниво, като им бъде дадена възможността свободно да преместват търговската си дейност и седалището си на територията на различни държави-членки и по този начин свободно да оперират на в рамките на ЕС. Това е постигнато чрез създаването на нова правна форма на съществуване на търговските предприятия, наречена Европейски дружество или приелото гражданственост латинско наименование- Societas Europaea /SE/.

Уредбата на Европейското дружество се съдържа в Регламент на Съвета, който е пряко приложим и на територията на РБългария след 01.01.2007г., когато същата стана пълноправен член на Европейския съюз. Следователно, тази форма на търговско обединение може да бъде използвана вече и от дружествата, опериращи на българския пазар, в резултат на което адвокатско дружество “Добрев, Кинкин и Люцканов” вече работи по няколко проекта на свои клиенти по учредяване на Европейското дружество.

Европейското дружество, като правна форма, представлява акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции. Особеното изискване, поставено от Съвета, е стойността на капитала да е не мо- малко от 120 000 EUR, което отговаря на първоначалната идея на Общността, тази форма на организация на търговското предприятие да бъде използвана от големи транснационални компании, опериращи мащабно на Европейския пазар.

Основното преимущество на тези дружества е възможността да сменят седалището си в различни държави-членки в рамките на Общността чрез улеснена процедура, без същите да се прекратяват или да се учредява ново юридическо лице. По този начин, търговците от различните държави-членки, освен че имат възможност да търгуват в рамките на Общността свободно, без ограничения при движението на капитали, с тази нова форма на сдружаване същите придобиват статут на “наднационална компания”, осигуряваща им правото да преместват търговската си дейност на територията на която и да е от държавите-членки на Европейския съюз.

Формите на учредяване на SE са предвидени изчерпателно в Регламента, като възможните варианти са ограничени до случаите на придобивания на предприятия, учредяване на холдинг или дъщерно дружество, както и чрез преобразуване на съществуващо дружество. В Регламента е поставено изискването най- малко две от дружествата, които ще учредяват SE да се намират на територията на различни- държави членки. Това изискване намира своята логика в идеята за “наднационалността” на Европейското дружество.

Въпреки, че основните принципи и изисквания към Европейското дружество са предвидени в Регламента, същият третира SE като акционерно дружество, учредено в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която е седалището му. Това означава, че както по отношение процедурата по учредяването му, така и по отношение данъчното облагане на дейността му, Европейското дружество се регулира от разпоредбите на националното законодателство. По този начин, използвайки възможността за свободно преместване на седалището си, едно такова дружество може свободно да избира измежду различните режими на регулиране в различните държави- членки, като избере най-благоприятния с оглед своята дейност.