Форми за пребиваване на работници и служители, управители и представляващи дружествата – разрешения за пребиваване и разрешения за работа

Forms of Residence of Workers and Employees or Managers and Company Representatives

На 24.03.2016 г. и 07.04.2016 г. се проведоха Правни дни на Германо-българската индустриално-търговска камара – специализиран семинар по актуални правни и данъчни въпроси за мениджъри, прокуристи, ръководители човешки ресурси и главни счетоводители. Сред обсъжданите теми на семинарите бяха приложението на измененията в Закона за данък върху добавената стойност и очакваното развитие във връзка със задължението за начисляване на ДДС върху личното ползване на служебни активи – данък „уикенд“, уволнението на служители, договорите за дистрибуция и търговско представителство и правилата за коордианция на системите за социална сиурност в рамките на Европейския съюз. Бяха обсъдени и актуални теми като измененията в Закона за обществените поръчки и Закона за защита на личните данни, като и измененията в минималната работна заплата в Германия.

В рамките на семинара „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество бе представено от адв. Вяра Иванова, адв. Тереза Шишкова и адв. Любен Тодев, като в рамките на втория ден от провеждането му, адвокатите от „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество подготвиха и представиха пред участниците презентация на тема „Форми за пребиваване на работници и служители/управители и представляващи дружествата – разрешения за пребиваване и разрешения за работа“. В хода на изложението бяха разгледани въпросите, свързани с пребиваването и дейността в България на граждани на Европейския съюз и спецификите на българското законодателство при предоставяне на гарантираната от общностното право свобода на придвижване. Приложимият към гражданите на ЕС режим бе сравнен с този за граждани на трети държави, като бяха анализирани възможностите за наемане по трудов договор на служители, които не са граждани на ЕС. Бяха представени възможностите за придобиване на българско гражданство на основание инвестиция и Българската инвестиционна имиграционна програма като услуга, насочена към използване на предоставените от закона облекчения за инвеститори. Бяха обсъдени и промените в националното законодателство, свързани приетия на първо четене от Народното събрание проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност.