Предстоящи изменения в ЗКПО относно данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

Министерски съвет внесе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с необходимостта от транспониране на изисквания на Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки и Директива (ЕС) 2015/121 на Съвета от 27 януари 2015 година за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки.

Действащата Директива 2011/96/ЕС на Съвета освобождава от данък, удържан при източника, дивидентите и другите форми на печалби, платени от дъщерни дружества на техните дружества майки, и предотвратява двойното данъчно облагане на тези доходи на равнището на дружеството майка, като задължава държавите членки да освободят от данъчно облагане разпределената печалба с произход от дъщерни предприятия, установени в други държави-членки. Съществуващите разпоредби обаче позволяват злоупотреби с цел избягване на данъчно облагане върху вътрешногруповите трансгранични плащания в мултинационалните групи, произтичащи от различията в данъчното третиране на разпределените печалби в различните държави- членки.

В мотивите към законопроекта се сочи, че целта на приетото изменение в чл. 4 на Директива 2011/96/ЕС, направено с Директива 2014/86/ЕС, което се въвежда с предложеното допълнение в разпоредбите на ЗКПО, регламентиращи случаите на освобождаване от облагане на приходи от разпределени дивиденти от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, е именно да се избегнат случаите на двойно данъчно необлагане, произтичащи от различията в данъчното третиране на разпределените печалби в различните държави- членки.

Така новата Директива и предложенията за изменение на ЗКПО направени във връзка с транспонирането й, предвиждат държавата-членка на дружеството майка да не позволява освобождаване от данък върху получени разпределени печалби, в случаите в които тези печалби подлежат на приспадане от дъщерното дружество, установено в друга държава-членка /а именно: “дивиденти в резултат на разпределени суми, доколкото тези суми са признати за данъчни цели и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на разпределящото лице независимо от начина на счетоводното им отчитане при това лице“/.