Адв. Камелия Йотова с HELP сертификат

Адв. Камелия Йотова успешно премина курс по дистанционно обучение за усъвършенстване на познанията  HELP Certificateна адвокатите в България относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Обучението беше организирано по програма HELP на Съвета на Европа и беше с продължителност от 11 април 2013 г. до 21 март 2014 г. Обучението се проведе в рамките на Проект № 3 на Програмата HELP на Съвета на Европа. В проекта НЕLP са включени шест държави – Албания, България, Литва, Русия, Турция и Чехия.

Целта на програмата HELP (Европейската програма за обучение на юристи в областта на правата на човека) е да оказва съдействие на страните-членки на Съвета на Европа при прилагането на Европейската конвенция за правата на човека на национално ниво в съответствие с Препоръка (2004) 4 на Комитета на Министрите, Декларацията от Интерлакен от 2010 г. и Декларацията от Брайтън от 2012 г.

Това се осъществява, чрез повишаване на знанията на съдиите, адвокатите и прокурорите от всичките 47 страни-членки за прилагането на ЕКПЧ в тяхната ежедневна работа. Целта на конкретното обучение беше да се повиши квалификацията на адвокатите, които пишат жалби до съда в Страсбург.

The purpose of that specific course was to improve the expertise of lawyers writing complaints to the Court in Strasbourg.