Нови правила за лицензиране и други споразумения за трансфер на технологии в Европейския съюз

16.1_New Rules for Licensing and Other Technology Transfer Agreements _Junel_14_KG

На 28 март 2014 г., след процес на обществени консултации, стартиран през февруари 2013 г., Европейската комисия публикува ревизиран Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологи (т.нар. Регламент за групово освобождаване на трансфер на технологии). Новите правила влязоха в сила на 1 май 2014 година като замениха предишния регламент (ЕО/772/2004), чието действие изтече на 30 април 2014 г.

Новият регламент ще се прилага не само за нови споразумения за трансфер на технологии, сключени след 1 май 2014 г., но освен това, считано от 30 април 2015 г., за споразумения, сключени при стария режим. Регламентът предвижда възможност в съответствие с член 101 (3) от Договора за предотвратяване оспорването на лицензионни споразумения на основание чл. 101 (1) от Договора (забраната за споразумения, които предотвратяват или нарушават конкуренцията).

Както според стария, така и според новия Регламент, освобождаване се прилага, при условие че общия пазарен дял на всяка от страните не надвишава 20%, ако страните са конкурентни предприятия, и 30%, ако не са. Съгласно новия.