Регистър на банковите сметки и банковите сейфове

От 01.01.2017 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 56а от Закона за кредитните институции, която предвижда създаването на регистър при Българска народна банка, който да съдържа следните данни:

  • номерата на банковите сметки, техните титуляри и лицата, упълномощени да се разпореждат с пари по сметката;
  • лицата-наематели на банкови сейфове и лицата, упълномощени от тях.

Регистърът не е публичен, като всяко лице може да получи информация за вписванията за себе си. Достъп до информация за друго лице имат само органите, на които са възложени правомощия във връзка с правораздаването, борбата с престъпността, данъчния и бюджетен контрол. Възможност да получават информация е предвидена и за съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело.

Към момента достъпът до регистъра все още е ограничен поради необходимост от разработване на система за достъп.