Семинар на тема „Актуални промени в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон“

На 20 и 21 юни 2017 г. се проведе семинар на тема „Актуални промени в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон“. В рамките на семинара измененията в Гражданския процесуален кодекс, включително тези засягащи приложението на регламент №655/2014/ЕС, с който е създадена процедура за издаване на европейска заповед за запор, бяха представени от проф. Валентина Попова. Проф. Попова обсъди и измененията в правилата на производството по несъстоятелност. По темата за новите положения в Закона за особените залози говори д-р Борислав Найденов. Съдия Костадинка Недкова от Търговската колегия на Върховния касационен съд обсъди производството по стабилизация на търговец, въведено с последните изменения в Търговския закон. На семинра „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество бе представено от адв. Любен Тодев.