Министерският съвет одобри проект на нов Кодекс за застраховането

На 5 август 2015 г. Министерският съвет публикува съобщение, че е приел решение за одобряване на проект на Кодекс за застраховането.

Новата регламентация е резултат от въвеждането на изискванията на Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане (Платежоспособност II), както и на последващите й изменения и допълнения с Директиви 2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 2013/58/ЕС и 2014/51/ЕС.

Създадената с проекта нова уредба касае дейността на застрахователите и презастрахователите, както и съдържанието и действието на застрахователния договор.

Промените предвиждат създаване на по-голяма прозрачност в работата на дружествата в сектора чрез въвеждане на задължение за всеки застраховател и презастраховател за публикуване на годишен доклад за платежоспособността и финансовото си състояние.

Проектът изменя съществуващата до момента уредба на несъстоятелността на застрахователите. Предложено е функцията на синдик да бъде възложена на Гаранционния фонд. По отношение несъстоятелността на животозастрахователите -Гаранционният фонд да изплаща вземанията на всички лица, като се гарантират вземания в един застраховател, независимо от броя на вземанията на оправомощеното лице и размера им – до 196 000 лева.

Промените засягат действието и съдържанието на застрахователния договор.

Проектът предвижда договорът да може да бъде сключван като безсрочен, многогодишен и за застрахователен период по-кратък от една година.

Създадена е правна възможност и за неговото автоматично подновяване само за един застрахователен период след изтичане на договорения срок.

За първи път уредба намира и хипотезата на застраховане на имущество по договорена стойност. Прекият ефект от прилагането на нормата ще бъде изплащането на обезщетението да става без оспорване на неговата стойност.

По отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” се предлага срещу единна премия да се осигурява покритието за всички държави, които членуват в системата „Зелена карта”. Допуска се договорът за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите да бъде сключен за срок до три години.

Предстои внасянето на проекта за приемане от Народното събрание.