Тълкувателно решение на ВКС по въпросите на семейната имуществена общност и някои особени случаи на недействителност на сделките

На 29.01.2014 г. беше постановено Тълкувателно решение № 5 по тълк.д. № 5/2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд, с което бяха решени няколко въпроса относно особените случаи на недействителност на сделките на разпореждане с имущество – семейна имуществена общност.

С тълкувателното решение се приема, че сделките, които увреждат кредитори на единия от съпрузите, могат да бъдат обявени за относително недействителни само за 1/2 идеална част от прехвърлените вещи – т.е. само за дела на съпруга-длъжник. За останалата част от вещта сделката остава в сила. По отношение на разпоредителните сделки със семейното жилище – собственост на само единия съпруг, те са относително недействителнни, ако са сключени без съгласието на съпруга несобственик, но могат да бъдат заздравени с последващото му съгласие. Доброволната делба, в което има съпружеска имуществена общност, не е нищожна, ако не участва някой от съпрузите – в този случай неучаствалият съпруг може да се защити единствено с оспорване на извършеното без негово съгласие разпоредително действие с общо имуество. При придобиване на имущество по време на брака от двамата съпрузи заедно няма пречка да се установява пълна или частична трансформация на лично имущество – т.е. части или цялото новопридобито имущество да не бъде семейна имуществена общност.