Последните изменения в закона за банковата несъстоятелност и въвеждането на фигурата на временен синдик в производство по несъстоятелност на банка

На 24.03.2015 г. влязоха в сила новите изменения на Закона за банковата несъстоятелност даващи възможност още преди постановяване на решение по искането на БНБ за откриване на производството по несъстоятелност съдът по предложение на БНБ и ФГВБ да допусне предварителни мерки, обезпечаващи наличното имущество на банката – постановяване на обща възбрана и запор върху имуществото на банката, спиране на съдебните и арбитражните дела срещу имуществото на банката и др. Основният аргумент за предприетите изменения е защита на кредиторите на банката.

Новите изменения дават право на Фонда да предложи временен синдик, още преди решението за откриване на производство по несъстоятелност на банката, който съдът е длъжен да назначи в срока най-късно в деня, следващ деня на получаване на молбата от Фонда. Преценката на съда дали да назначи временен синдик е ограничена само това дали предложеното от фонда лице отговаря на нормативните изисквания за синдик, т.е. изборът, назначаването и освобождаването на временния синдик е изцяло в ръцете на ФГВБ.

Назначеният временен синдик изпълнява функциите си до назначаването на синдик след постановяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност на банката. На временния синдик са предоставени редица правомощия свързани с попълването имуществото на банката – да събира паричните вземания на банката, завежда от нейно име дела, прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна, с разрешение на фонда се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, на които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото на банката или с извършването на други разноски.

На назначения синдик е предоставено и право да иска спиране на изпълнението в случаите на действия и сделки, нарушение на условията на специалния надзор или забраните по чл. 3, ал. 2 от ЗБН, съгласно който от датата на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност не могат да се извършват разпоредителни сделки и действия с имуществото на банката с изключение на извършването на обичайни разноски, насочени към неговото запазване и управление. От същата дата не могат да се извършват действия и сделки, насочени към събиране, предоговаряне или обезпечаване на вземания срещу банката, както и към изпълнение на нейни парични задължения, независимо от начина на изпълнение.

В правомощията на синдика е и предявяването на отменителните искове по чл. 59, ал. 3 или 5, чл. 60 от ЗБН и по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите, както и молби за обезпечение във връзка с тях, като посочените в чл. 60, ал. 1 и 2 срокове се изчисляват спрямо датата на поставянето на банката под специален надзор.

С новите изменения е въведена и съвсем нова възможност за временният синдик респ. синдика или фондът да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато: 1/ третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или 2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му. Дадена е и легална дефиниция на понятието „произход от банката“. Съгласно параграф 2 от ДР на ЗБН „Произход от банката“ е всяко първоначално предоставяне от банката на парични средства и/или имуществени права на неин длъжник, включително и предоставените обезпечения, които в същия или в променен вид са станали част от патримониума на всяко трето лице, ! независимо от броя на междинните прехвърляния и правната им форма.

Така имуществото предмет, на вдигнатите от КТБ обезпечения в следствие масово извършените погасявания чрез прихващане на задължения към банката, може с иск да бъде върнато в масата на несъстоятелността при условията посочени в новия чл. 60а от ЗБН, независимо на кого и колко пъти е прехвърлено впоследствие.

По отменителните искове няма да се събира предварително държавна такса. Така ако исковете бъдат предявени от временния синдик преди откриване на производството по несъстоятелност за КТБ АД, и в последствие за банката не бъде открито производство по несъстоятелност, държавните такси по тези дела ще са за сметка на КТБ АД.

Още на следващия ден след влизане в сила на новите изменения ФГВБ се възползва от правото си да поиска и предложи назначаването на временен синдик. С определение от същия ден СГС назначи за временни синдици на КТБ АД предложените от фонда лица.