Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане на Проект за изменение на Търговския закон

На 19.02.2016 г. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Търговския закон. Обемният законопроект е почти изцяло посветен на процедура по стабилизация на търговец, която да предотврати фалита му. В същия проект се предлага идея за предотвратяване на т. нар. „кражба на фирми“ -чрез въвеждане на изискване една голяма част дружествени актове (договорите за прехвърляне на предприятие; договори за прехвърляне на дружествени дялове; решенията на общо събрание за приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; избор на управител и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) да бъдат представяни с едновременно удостоверяване на подпис и съдържание от нотариус. Друга съществена част от проекта за изменение на Търговския закон касае производството по несъстоятелност. Общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Търговския закон е до 04 Март 2016 г