Oт 01.01.2018 г. Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ще се води и съхранява в Агенция по вписванията

От 1 януари 2018 г. окръжните съдилища вече няма да администрират Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/. Тази функция преминава към Агенция по вписванията. Към електронния Търговския регистър ще бъдат добавени нови функции, чрез които ще могат да подават документи, включително и по електронен път, освен търговските дружества, и ЮЛНЦ (фондации и сдружения). Порталът ще бъде с променено наименование- Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

ЮЛНЦ, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2020 г. Към заявлението се прилага удостоверение за актуалното състояние от окръжният съд по регистрацията, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на юридическото лице, както и пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи. Годишните доклади за дейността и финансовите отчети на ЮЛНЦ, за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявяват за обявяване в регистъра, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.