Предстояща данъчна реформа в дигиталния бизнес

Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че цифровата стопанска дейност се облага в ЕС с данък по справедлив и благоприятстващ растежа начин. Наблюдава се ръст и развитие на цифровите предприятия в ЕС — дружествата в областта на социалните медии, платформите за сътрудничество и доставчиците на онлайн съдържание. Действащите данъчни правила в ЕС не са замислени така, че да обхващат дружества, които са виртуални, глобални или имат малко или никакво физическо присъствие.
Комисията мотивира въвеждането на данъчна реформа в дигиталния бизнес с проблемите, които срещат държавите членки, опитвайки се да намерят бързи едностранни решения на предизвикателствата пред облагането на цифровите дейности, което води до затруднения от правен характер и би създало несигурност в данъчното облагане. Единствено координираният подход може да гарантира, че цифровата икономика се облага с данък по справедлив, благоприятстващ растежа и устойчив начин. От тази гледна точка, Комисията предлага две законодателни промени, както следва:
– Предложение 1: Обща реформа на правилата на ЕС за корпоративно данъчно облагане на цифровите дейности. Целта е да се реформират правилата за корпоративно данъчно облагане, така че печалбите да се отчитат и облагат с данък там, където предприятията имат значително взаимодействие с потребителите посредством цифрови канали;
– Предложение 2: Временен данък върху някои приходи от цифрови дейности. Второто предложение е в отговор на призива на няколко държави членки за временен данък, който да обхваща основните цифрови дейности, които понастоящем общо взето не се облагат с данък в ЕС.
Предложението на Европейската комисия е данък върху приходите от 3 % за дружества, чиито общи приходи от цял свят са 750 милиона евро и чиито приходи в рамките на ЕС са 50 милиона евро. Към момента европейските финансови министри не успяват да постигнат съгласие за бързи мерки за увеличаване на данъчното облагане за дигиталния бизнес. Темата бе дискутирана на неформално заседание на министрите от Европейския съюз на 27-28 април 2018 г. в София, което засега отлага бързото въвеждане на по-строги данъчни правила за големите интернет компании.