Работна среща с изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова

На 10.05.2016 г. се проведе работна среща с изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки – г-жа Миглена Павлова, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара, с цел запознаване на членовете на ГБИТК с новия Закон за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, влезли в сила на 15.04.2016 г. Адвокатското дружество беше представено от адв. Тереза Шишкова. Анализирани бяха европейския и националния контекст за приемане на новото законодателство, основните принципи и цели на последното, включително намаляване на административната тежест, постигане на по-голяма гъвкавост при възлагане на обществените поръчки, осигуряване на по-добър достъп на малките и средни предприятия до пазара на обществени поръчки, използване на обществените поръчки за насърчаване прилагането на екологични, социални и иновативни критерии, повишаване на професионализма в сектора.