Новини за нас

Адв. Гроздан Добрев вече е Европейски адвокат по търговските марки след като беше вписан в списъка с професионалните представители пред Служба по интелектуална собственост пред Европейския съюз (European union Intellectual Property office (EUIPO)). Вписването също така позволява представителство по въпроси свързани с дизайн в Общността, съгласно чл.78 от Регламента относно промишления дизайн на Общността.

Адв. Кристина Гунева успешно положи изпит за придобиване на квалификация за синдик и предстои да бъде включена в утвърдения от Министъра на правосъдието и обнародван в „Държавен вестник“ списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон (ТЗ).

Медиаторите в екипа на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество вече са двама. Заедно с адв. Мария Ендрева, която е първият медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите, вече и адв. Гергана Илиева ще подпомага клиенти, избрали медиацията като извънсъдебен способ решаване на спорове. За разлика от адвоката, ролята на медиатора е да подпомогне участващите в конфликта страни да постигнат споразумение, което се основана на техните интереси. Някои от основните предимства на медиацията са следните: И при висящ съдебен процес страните могат да изберат медиацията, като поискат спиране на съдебното производство. Споразумението, постигнато в процедурата по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи! на одобрение от районните съдилища в страната. В случаите, когато предмет на спора са вземания, страните могат да изберат да заверят нотариално спогодбата и да използват същата за снабдяваме с изпълнителен лист по реда на заповедното производство по Гражданския процесуален кодекс. Медиацията е бърза и доброволна процедура и може да бъде прекратена във всеки един момент, но именно доброволността я прави неприложима за спорове, при които една от страните цели да получи възмездие от съда.